Home

מועצת ירקות

עד ההגעה

מועצת ירקות

ספטמבר 10, 2017

ירקות הם תוצר חקלאי חשוב המאפשר לנו לקבל תזונה בריאה ואיכותית למדי. כל ירק אשר מגודל באזורים חקלאיים מחויב בפיקוח בטרם הגעתו למדפים. מועצת הירקות אשר נמנית כחלק ממועצת הצמחים